Om Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats och vars kapital donerats av – eller bildats genom insamling till hedrande av – medlemmar i familjen Wallenberg, och utgörs av:

 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, org.nr 802005–9773,
 • Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, org.nr 802004–4270,
 • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, org.nr 802007–4954, 
 • Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden, org.nr 802003–8033,
 • Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande, org.nr 802011–1558,
 • Marcus Wallenbergs Stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete, org.nr 802007–4962,
 • Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för forskning och utbildning, org.nr 802402–0508,
 • Drottning Silvias Stiftelse för forskning och utbildning, org.nr 802400–1276,
 • Kronprinsessan Victorias Stiftelse för Vetenskaplig Forskning och Utbildning, org.nr 802426–4916,
 • Stiftelsen Kronprinsessan Margarets Minne, org.nr 802012–8974,
 • Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, org.nr 802400–9949,
 • Ruth och Richard Julins Stiftelse, org.nr 802008–5505,
 • Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning, org.nr 802008–6487,
 • Berit Wallenbergs Stiftelse, org.nr 802006–5176,
 • Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik, org.nr 802404–6347, och
 • Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Entreprenörskap och Affärsmannaskap, org.nr 802479–9317.

Läs mer om Wallenbergstiftelserna 

Om integritetspolicyn

Wallenbergstiftelserna värnar om din personliga integritet. I denna integritets­policy redogör vi för den personuppgiftsbehandling som sker i Stiftelserna inklusive för vilka ändamål personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter som samlas in och de åtgärder som Stiftelserna vidtar för att skydda personuppgifterna.

Detta är en allmän integritetspolicy som gäller för samtliga Wallenberg­stiftelser. För särskilda aktiviteter och behandlingar kan integritets­policyn komma att kompletteras med ytterligare policyer eller integritets­meddelanden, exempelvis vid tillhandahållande av material till utomstående för forskningsändamål. I sådana fall ska denna allmänna integritetspolicy läsas tillsammans med den särskilda policyn som tillhandahålls vid den särskilda aktiviteten.  

 Hur Wallenbergstiftelserna använder personuppgifter 

Wallenbergstiftelserna behandlar och hanterar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Med ”personuppgifter” avses uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet. 

I kontakter med någon av Stiftelserna kan du komma att förse Stiftelsen med information om dig själv eller att Stiftelsen ber dig om person­uppgifter. Det gäller främst när uppgifter behöver lämnas till, eller inhämtas av en Stiftelse i samband med en ansökan till Stiftelsen om projektanslag eller annat stöd. Den information som lämnas eller inhämtas kan avse namn, titel, postadress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kön, universitets­tillhörighet, akademisk titel, uppgifter om yrke, anställningar och forskningsvistelser, uppgifter om publicerade vetenskapliga publikationer, budgetuppgifter och annan information som du väljer att lämna. Personuppgifter kan även komma att lämnas om du kontaktar en Stiftelse i något annat ärende som rör den Stiftelsens verksamhet. Om du exempelvis vänder dig till Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande med en ansökan om tillgång till arkivmaterial behöver du lämna uppgifter om ditt namn, akademisk titel, forskningsinstitution, adress, telefonnummer och e-postadress.   

Varje Wallenbergstiftelse är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Stiftelsen samlar in i sin verksamhet och som erhålls från dig.

Wallenbergstiftelserna behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 1. För att kunna administrera och handlägga ansökningar avseende projektanslag och stöd till enskilda forskare, forskargrupper, universitet, högskolor, akademier, institut, lärosäten eller andra anslagsmottagare enligt Stiftelsens stadgar, anslagspolicy, publicerade utlysningar och program. Behandlingen kan omfatta åtgärder som företas initialt vid ansökningsförfarandet och granskning av ansökan, samt därefter när beslut om anslag tillkännages, vid genomförande, uppföljning och kontroll.[1]
 2. För att kunna ge service och besvara förfrågningar avseende Stiftelsens verksamhet.
 3. För interna administrationsändamål, intern statistik samt för att, utvärdera, utveckla och förbättra Stiftelsens verksamhet.
 4. För att informera om Stiftelsens verksamhet och aktiviteter till de som visat intresse. 
 5. För att Stiftelsen ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsbeslut. 

Stiftelserna behandlar personuppgifter bara om det finns en laglig grund för behandlingen. När du lämnar personuppgifter för att en Stiftelse ska kunna administrera och handlägga en ansökan avseende projektanslag eller annat stöd, är Stiftelsens behandling av personuppgifterna laglig eftersom den är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att ansökan prövas, administreras, och om den beviljas, för dess genomförande, uppföljning och kontroll. Detsamma gäller om det är universitetet, högskolan, akademien eller någon annan i forskargruppen som tillhandahåller uppgifter och expedierar ansökan. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte pröva ansökan. Vidare sker personuppgift­behandling med stöd av berättigat intresse i de fall Stiftelsen behandlar personuppgifter för att informera, ge service och besvara dina förfrågningar om Stiftelsens verksamhet samt för syften kopplade till administration och att utvärdera, utveckla och förbättra Stiftelsens verksamhet. Detta innefattar åtgärder som Stiftelsen vidtar avseende felsökning, skydd, testning och förbättring av system som Stiftelsen använder i sin verksamhet. 

När personuppgifter behandlas för att kunna fullgöra skyldigheter enligt tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsbeslut, exempelvis enligt bokföringslagen (1999:1078), så är den rättsliga förpliktelsen den lagliga grunden för behandlingen.   

Om du har lämnat ett samtycke till viss behandling av dina personuppgifter är samtycket en laglig grund för den behandlingen. Samtycket kan när som helst återkallas. 

Stiftelsen sparar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för ändamål som de har samlats in för. 

Utöver ovan angivna ändamål med Stiftelsernas personuppgiftsbehandling, så arkiverar Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, i enlighet med sina stadgar att främja vetenskaplig forskning, vissa handlingar från övriga Stiftelsers verksamhet för arkiverings- och forsknings­ändamål, exempelvis räkenskapshandlingar, protokoll, årsredovisningar och trycksaker. Handlingar som Wallenbergstiftelserna överlåter till Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande för arkiv- och forsknings­ändamål överlåts endast för detta ändamål. När personuppgifter behandlas hos Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande för arkiv- och forskningsändamål sker behandlingen med stöd av att utföra en uppgift av allmänt intresse och det ändamålet är förenligt med de ursprungliga ändamålen med insamlingen av personuppgifterna. Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att särskilt principen om uppgiftsminimering iakttas. 

[1]Ändamålet gäller inte Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande.

Utlämnande av personuppgifter

Inom ramen för Wallenbergstiftelsernas verksamhet, och för att uppnå ovan nämnda ändamål med behandlingen, kan Stiftelsen, i enlighet med gällande lagstiftning, komma att dela personuppgifter till andra som Stiftelsen samverkar med. Ansökningar om projektanslag eller annat stöd vidarebefordras i regel för sakkunnigbedömning till Stiftelsens vetenskapliga råd eller motsvarande organ och för extern sakkunnigbedömning (exempelvis internationellt framstående forskare) eller nämnder som är särskilt utsedda av Stiftelsen enligt vad som närmare framgår av utlysningen eller programmet. 

I vissa fall kan personuppgifter i Wallenbergstiftelsernas verksamhet komma att överföras till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES). Om så sker ska sådan överföring ske i enlighet med gällande lagstiftning och kräver att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig. 

Wallenbergstiftelserna erhåller många administrationstjänster av Wallenberg Foundations AB (org.nr 556598–4894) (www.wfab.se) avseende anslags- och stiftelseverksamheten, inbegripet kapitalförvaltning. I den mån tjänsterna medför att Wallenberg Foundations AB behandlar personuppgifter för Stiftelsens räkning så är Wallenberg Foundations AB personuppgiftsbiträde och Stiftelsen är personuppgifts­ansvarig för behandlingen.  

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter enligt gällande lagstiftning.

Säkerhet  

Wallenbergstiftelserna vidtar nödvändiga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhets­åtgärder för att skydda personuppgifter från otillbörlig åtkomst, utlämnande, förändring eller förstörelse. Det innebär att Wallenbergstiftelserna i sin verksamhet tillämpar diverse fysiska och tekniska begränsningar och restriktioner när det gäller tillgång till personuppgifter, bland annat genom tekniska behörighets- och åtkomst­kontrollsystem, användning av brandväggar, virusskydd, backupsystem och annan nätverkssäkerhet samt möjlighet till säkerhetsåtgärder såsom kryptering och avidentifiering av person­uppgifter när lämpligt. Om någon av Stiftelserna anlitar en utomstående samarbetspartner för att stödja Stiftelsens verksamhet säkerställer Stiftelsen att parten tillämpar motsvarande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och endast behandlar personuppgifter på det sätt som Stiftelsen har godkänt.

Begäran om registerutdrag, rättelse m.m. 

Du har rätt att kostnadsfritt få en bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas av Stiftelsen och i så fall begära ut information om vilka personuppgifter Stiftelsen behandlar, varifrån dessa personuppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, till vilka mottagare eller kategorier av mottagare personuppgifterna har eller kan lämnas ut samt, om möjligt, den förutsedda period under vilken person­uppgifterna kommer att lagras (”Registerutdrag”). Stiftelsen kommer vid en sådan begäran därutöver lämna den information som Stiftelsen, i enlighet med gällande lag, är skyldig att lämna ut. En begäran om Registerutdrag ska göras skriftligen och undertecknas av dig.

Var och en som upptäcker att registrerade personuppgifter inte är uppdaterade, felaktiga, ofullständiga eller behandlas i strid med ovan angivna ändamål eller relevant lagstiftning, kan begära att Stiftelsen rättar, blockerar eller raderar sådana registrerade personuppgifter. 

Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, begära begränsning av behandlingen eller begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet).

Den som har lämnat ett samtycke till viss behandling av personuppgifter kan när som helst välja att återkalla sitt samtycke genom att kontakta Stiftelsen. Vid återkallat samtycke kommer Stiftelsen att upphöra med den behandling som omfattades av det lämnade samtycke.

Framställningar till en Stiftelse enligt detta avsnitt ska skickas enligt kontaktuppgifter nedan.

Cookies

Wallenbergstiftelserna tar hjälp av cookies för den information som Wallenberg­stiftelserna tillhandhåller via sina webbsidor, bland annat för statistisk utvärdering och analys. En cookie är en textfil som sparas på exempelvis din dator och som möjliggör identifikation av din dator. 

Det finns två olika typer av cookies; sessionscookies och permanenta cookies. En sessionscookie raderas automatiskt när en webbplats stängs ner. En permanent cookie sparas på datorn under en viss tidsperiod. Dessa två typer av cookies kan placeras på en webbplats av olika aktörer (första eller tredje part) för att sparas på ditt lagringsmedium (exempelvis din dators hårddisk). En första parts cookie placeras av den aktör som driver webbplatsen som du besöker eller använder. En tredje parts cookies placeras av en aktör som inte driver webbplatsen som du besöker eller använder.

Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som finns sparade på ditt lagringsmedium. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men det finns även möjlighet att neka cookies eller välja att det ska visas en varning innan de sparas. Om du nekar till cookies kan det däremot innebära att Stiftelsernas webbplatser inte fungerar korrekt.

Följande tabell visar de olika kategorier cookies som används i Wallenbergstiftelserna verksamhet, varför de används och vilken aktör som exempelvis kan placera cookien:

Wallenbergstiftelsernas cookies

Ändringar i Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Om ändringar görs i integritets­policyn som innebär att sättet vi behandlar dina personuppgifter ändras, kommer Stiftelsen att meddela dig om sådana förändringar på lämpligt sätt.  

Kontaktinformation

Om du har frågor eller synpunkter avseende denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss. 

Adress: 
Wallenbergstiftelserna
Box 16066
103 22 Stockholm 

Telefon: 08-545 01 790
E-post: [email protected]

Tillsyn
Tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer på www.imy.se